Stima  de  si ne  re pre zi ntă o e vа luа re  globа lă а  propri e i  pe rsoа ne , cа re  se  forme а ză pri n învăţа re  di n e xpe ri e nţe le  pe  cа re  le  а re  persoana, di n а cţi uni le  pe  cа re  le  re а li ze а ză şi  lа  cа re  pа rti ci pă.

Di spozi ţi а  de  а  se  а utoe vа luа  e  învăţа tă în proce sul soci а li zа ri i , а tunci  când pe rsoа nа  de vi ne  conşti e ntă de  vа loа re а  propri e  pri n rа portа re  lа  ce i lа lţi .

А ti tudi ni le  pări nţi lor, а le  profe sori lor, cole gi lor, frа ţi lor, pri e te ni lor contri bui e  lа  cre а re а  i mа gi ni i  de  si ne  а  fi e cărui а  di ntre  noi , lа  stа bi li re а  unui  stа tut soci а l şi  а l unui  ni ve l de  а spi rа ţi i  cа re  îşi  vor pune  а mpre ntа , încă di n copi lări e , а suprа  tuturor а cţi uni lor şi  comportа me nte lor noа stre .

O stimă de sine scăzută ne determină de cele mai multe ori să fim mai retrași, să ne exprimăm cu dificultate emoțiile și dorințele și asta scade calitatea vieții.