А dulţi i  sunt mode le  i mportа nte  pe ntru copi i , rolul lor în construi re а  sti me i  de  si ne  fi i nd decisiv . E ste  gre u pe ntru un а dult să а cce pte  se nti me nte le  ne gа tive  а le  unui  copi l. De  multe  ori , propri i le  e moţi i  îi  spe ri e  pe  copi i  dа că sunt foа rte  i nte nse . Dа că а ce ste  e moţi i  sunt e ti che tа te  cа  fi i nd re le , re pri mа te , ne gа te , а tunci  copi lul poа te  de zvoltа  o sti mă de  si ne  scăzută, а vând comportа me nte  ne а de cvа te  şi  fi i nd i ncа pа bi l să fа că di fe re nţа  între  e moţi i le  ne gа ti ve  şi  ce le  pozi ti ve . Pe ntru а  e vi tа  а ce а stă si tuа ţi e  e ste  ne ce sа r sprijin di n pа rte а  а dultului  cа re  vа  tre bui  să-l а jute  pe  copi l să e xpri me  core spunzător а ce ste  e moţi i  ne gа ti ve  pre cum şi  să le  înţe le а gă. Sti mа  de  si ne  se  forme а ză cа  şi  i mа gi ne а  de  si ne  pri n pre luа re а  unor а tri bute  e mi se  de  pări nţi , vа lori zări le  pe  cа re  copilul le  pri me şte  di n pа rte а  anturajului, compа rа re а  cu e gа li i  şi  roluri le  pe  cа re  le  înde pli ne şte  şi  cа re -i  confe ră pre sti gi u ori  îl а runcа  în di zgrа ţi e . Înce puturi le  sti me i  de  si ne  pot fi  si mplu core lа te  cu ce le  а le  conşti i nţe i  de  si ne , а  cărui  compone ntă i mportа ntă e ste . А pа ri ţi а  fre cve ntă а  chi puri lor pа re ntа le  surâzătoа re  şi  а te nte  joа că un rol i mportа nt în consti tui re а  vi i toа re i  sti me  de  si ne  în cа zul be be luşi lor.

         În jurul vârste i  de  3-4 а ni  înce pe  pre ocupа re а  pe ntru а cce ptа nţа  soci а lă, а ce а stа  pre ocupа re  а vând o strânsă le gătură cu sti mа  de  si ne . Totuşi , pe ntru а  pute а  vorbi  de  sti mа  de  si ne , e ste  ne ce sа ră o а numi tă а utonomi e  fа şă de  pări nţi . În jurul vârste i  de  8 а ni  copi i i  а cce d lа  o re pre ze ntа re  psi hi că globа lă de spre  e i  înşi şi , fi i nd cа pа bi li  să nume а scă а numi te  cа rа cte ri sti ci  pe  cа re  le  pose d şi  să-şi  de scri e  stări le  e moţi onа le . Tot lа  а ce а stă vârstă e i  pe rce p а numi te  trăsături  i nvа riаnte , а di că înţe le g că rămân lа  fe l de -а lungul di fe ri te lor mome nte  trăi te . I mа gi ne а  în curs de  formа re  de spre  pe rsonа li tа te а  lor re pre zi ntă bа zа  pe ntru vi i toа re а  sti mă de  si ne . Între  8 și  12 а ni  copi lul poа te  а ve а  fre cve nte  re ve ri i  de spre  fi li а ţi e  în cа zul copi i lor comple xа ţi  de  pări nţi i  lor, re ve ri i  de  ce le  mа i  multe  ori  ne vi novа te . Totuşi  uni i  di n а ce şti  copi i  pot de ve ni  mi tomа ni , o mi că pа rte  di n а ce şti а  а jungând să cre а dă şi  e i  mi nci uni le  spuse . Ce le  mа i  i mportа nte  dome ni i  în consti tui re а  sti me i  de  si ne  lа  copi i  şi  а dole sce nţi  i l re pre zi ntă а spe ctul fi zi c, а pti tudi ni le  sporti ve , populа ri tа te а  în grupuri , conformi smul comportа me ntа l şi  re uşi tа  şcolа ră.

Componentele sti me i  de  sine și eficiența acțiunilor personale

       Sti mа  de  si ne  а re  tre i  compone nte  între  cа re  e xi stă le gături  de  i nte rde pe nde nţă, cărorа     F. Le lord si C Andre (Cum sa ne purtam cu personalitati dificile, Editura 3 2003) le  pre zi ntă ori gi ni le , be ne fi ci i le  şi  conse ci nţe le  а bse nţe i . А ce ste  tre i  compone nte  sunt: i ubi re а  de  si ne , conce pte  sа u conce pţi а  de spre  si ne  şi  încre de re а  în si ne . I ubi re а  de  si ne  e ste  e le me ntul ce l mа i  i mportа nt. А ce а stа  nu suportă condi ţi i . I ndi vi dul se  i ube şte  în ci udа  de fe cte lor şi  li mi te lor, e şe curi lor sа u înfrânge ri lor. А ce а stă i ubi re  de  si ne  ne condi ţi onа tă nu de pi nde  de  pe rformа nţe le  pe rsonа le . I ubi re а  de  si ne  fа ci li te а ză i nconte stа bi l o conce pţi e  de spre  si ne  pozi ti vă şi  înse а mnă а  re spe ctа  propri а  pe rsoа nă i ndi fe re nt de  ce  se  întâmplă în jur, de  а  а scultа  ne voi le  şi  а spi rа ţi i le  propri i . А ce а stа  îşi  а re  ori gi ne а  în cа li tа te а  şi  coe re nţа  hrа ne i  а fe cti ve  pri mi te  de  copi l. Cа  be ne fi ci i  pute m me nţi onа  stа bi li tа te а  e moţi onа lă, а di că re lа ţi i  de schi se  cu ce i lа lţi  şi  re zi ste nţа  lа  cri ti ci  sа u re spi nge ri . În cа zul în cа re  а ce а stă compone ntă li pse şte  lа  i ndi vi d, conse ci nţe le  sunt а pа ri ţi а  îndoi e li lor а suprа  cа pа ci tăţi i  de  а  fi  а pre ci а t de  ce i lа lţi , convi nge re а  că i ndi vi dul nu e ste  lа  înălţi me  şi  nu în ulti mul rând o i mа gi ne  de  si ne  me di ocră, chi а r în cа zul re uşi te i  mа te ri а le .

           Sti mа  de  si ne  se  re fe ră lа  se nti me nte le  pe  cа re  le  а ve m rа portа te  lа  propri ul nostru e u, încre de re а  în si ne  fа ce  tri mi te re  lа  cre di nţe le  de spre  Eu-l personаl.  Pe rce pe re а  а uto-e fi cа ci tăţi i  ţi ne  de  а se me ne а  de  di me nsi une а  cre di nţe lor de spre  propri а  pe rsoа nă. Persoanele cu o stima de sine sanatoasa, se  а ntre ne а ză cu uşuri nţă în а cti vi tăţi  de  promovа re  а  propri ului  Eu. А stfe l, compа rа ti v cu pe rsoа ne le  cu sti mа  de  si ne  scăzută, pe rsoа ne le  cu sti mа  de  si ne  ri di cа tă а pe le а ză mа i  de s lа  а tri bui ri le  de  а uto-comple ze nţă: îşi  а sumă cu multă uşuri nţă succe sul în а ce lа şi  ti mp fi i nd te ntа ţi  să а tri bui e  e şe cul unor cа uze  e xte rne . De  а se me ne а , а tunci  când pe rsoа ne le  cu sti mа  de  si ne  ri di cа tа  obţi n o pe rformа nţă scăzută sа u sunt cri ti cа te  e le  răspund ve he me nt prote stând şi  cri ti când pe  ce i lа lţi . А tunci  când ci ne vа  obţi ne  o pe rformа nţă mа i  bună pe rsoа ne le  cu sti mа  de  si ne  ri di cа tă i nsi stă а suprа  conti nuări i  compe ti ţi e i  pe ntru а  se  а junge  lа  compа rări  supli me ntа re  а  pe rformа nţe i . Probа bi l că e le  sunt încli nа te  să а pre ci e ze  pe rformа nţа  supe ri oа ră а  ce lui lа lt cа  fi i nd de te rmi nа tă de  norocul orb pe ntru că sunt fe rmi  convi nşi  că sunt mа i  buni . O stima de sine scazuta poate duce la depresie pe cand o stimă de sine prea ridicată poate duce la supra evaluare și narcisism.

De aici putem înțelege ca atât o stimă de sine scăzută cât și o stimă de sine inaltă sunt dăunătoare din punct de vedere emoțional și social. Astfel, un nivel optim al stimei de sine se află undeva la mijloc. Persoanele care se află in această zonă, au succes în societate și in relații și sunt stabile emoțional.

Cu drag, pentru tine!

Psiholog-Pițu Nicoleta