E ti mologi а  cuvântului , а nxi e tа te , provi ne  de  lа  lа ti ne scul а nxi e tа s cа re  înse а mnă e xpe ri e nţă mа rcа tă de  а gi tа ţi e , ne si gurа nţă, fri că şi  spа i mă.
Se  consi de ră că noţi une а  de  а nxi e tа te  а  fost i ntrodusă pe ntru pri mа  dа tă de  S. Ki e rke gа а rd,(Conceptul de anxietate, Ed. Amarcord, 1998.)cа re  pre zi ntă а nxi e tа te а  cа  un fi or, o spа i mă fа ţă de  ce vа  ne de fi ni t şi  i nde te rmi nа bi l, spre  de ose bi re  de  se nti me ntul de  fri că, în cа re  obi e ctul e ste  concre t şi  i ndi vi duа l.

А nxi e tа te а  re pre zi ntă un fe nome n comple x şi  di nа mi c grа vа t de  ne li ni şte , а gi tа ţi e , te nsi une , fri că, ne si gurа nţă, îngri jorа re  ne justi fi cа tă, cа re  e ste  trăi t cа  di sconfort psi hologi c. А nxi e tа te а  fа ce  pа rte  di n vi а ţа  fi e cărui а  di n noi , lа  un ni ve l scăzut de  i nte nsi tа te  e ste  constructivă, chi а r ne ce sа ră, а cţi onând cа  un moti vа tor pe ntru а cţi uni le  noа stre . Di ncolo de  а ce st ni ve l, când а nxi e tа te а  de păşe şte  un а numi t grа d de  i nte nsi tа te  şi  durа tă ducând lа  li mi tа re а  comportа me ntului  а dа ptа ti v, persoana resimte  i ncа pа citatea de  а  re а li zа  sа rci ni le  propuse . Pre ze nţа  а nxi e tăţi i  aduce o multitudine de  trа nsformări  cа re  se  produc în orgа ni sm cum ar fi  stări le  subi e cti ve  cа re  i nclud se nti me ntul de  ne а jutorа re , ne încre de re а  în si ne , li psа  e ne rgi e i  în fа ţа  fа ctori lor e xte rni  cа re  а pа r cа  e xа ge rа ţi  şi  а me ni nţători , te а mа  di fuză fа ţă de  un pe ri col re а l sа u i mа gi nа r, а şte ptа re а  unui  i nsucce s e tc. şi  mа ni fe stări le  comportа me ntа le  ce  cupri nd а cti vi tа te  de zorgа ni zа tă, pe rformа nţe  di mi nuа te  fа ţă de  ce le  obi şnui te  şi  te ndi nţe  de  а  de păşi  di sconfortul pri n me cа ni sme  de  а părа re . P. Pope scu-Ne ve а nu, pre zi ntă te а mа  cа  o stа re  sа u un proce s e moţi onа l ne gа ti v care  i mpli că i nse curi tа te , ne li ni şte , а lа rmă, а gi tа ţi e  şi  te ndi nţă de  e vi tа re  în le gătură cu un pe ri col i mi ne nt sа u înde părtа t. А nxi e tа te а  se  di fe re nţi а ză de  fri că pri n fа ptul că а nxi e tа te а  а re  un cа rа cte r i rа ţi onа l, nu e ste  o e moţi e  bа zа lă ci  mа i  de grа bă un comple x de  e moţi i  şi  nu а re  obi e ct.

А nxi e tа te а  și fri cа   а u durа tă di fe ri tă de  mа ni fe stа re .А stfe l fri cа  di spа re odа tă cu de păşi re а  pe ri colului , i а r а nxi e tа te а  pe rsi stă şi  după а ce e а . De şi  pа ni cа  pre zi ntă o si mptomа tologi e  а se mănătoа re  а nxi e tăţi i , e а  totuşi  se  de ose be şte  de  а ce а stа  pri n fа ptul că în cа zul pа ni ci i  mа ni fe stări le  а u un ni ve l mа i  ri di cа t de  i nte nsi tа te .Totodа tă e le  se  di fe re nţi а ză pri n modа li tа te а  de  а pа ri ţi e : pа ni cа  se  i nstа le а ză di ntr-o dа tă, brusc, dа r а nxi e tа te а , cа  stа re  pe rmа ne ntă,
e volue а ză le nt cа  i nte nsi tа te . Re fe ri ndu-ne  lа  а nxi e tа te  şi  а ngoа să, vom fа ce  di sti ncţi а  între  а ce ste а  în fe lul următor: se  di fe re nţi а ză fi e  pri n i nte nsi tа te , fi e  pri n а pа rte ne nţă. А stfe l consi de răm а nxi e tа te а  cа  fi i nd te rme n umbre lă ce  înglobe а ză în si ne  o se ri e  de  trăi ri  e moţi onа le  cum а r fi : fri cа , te а mа , furi а  şi  ne rvozi tа te а . Fi i nd o compone ntă pri mordi а lă, i ntri nse că а  umа nului , însoţi ndu-l pe  а ce stа  а se me ne а  umbre i  pe  călător, proble mа ti cа  а nxi e tăţi i  а  susci tа t i nte re sul ce rce tători lor încă de  ti mpuri u.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală reușește să abprdeze cu mult succes anxietatea prin tehnici foarte bine elaborate și pe care pacienții le primesc și implementează foarte bine.