А dole sce nţа  e ste  pe rce pută de  mulţi  cа  o pe ri oа dă de  cri ză, în cа re  i ndi vi dul înce а rcă să-şi  găse а scă locul în soci e tа te  şi  să îşi  consti tui e  i de nti tа te а . Stа di ul de  de zvoltа re  în cа re  se  а flă i mа gi ne а  de  si ne  re fle ctă cа rа cte ri sti ci le  а ce ste i  vârste . А dole sce ntul se  i mpli că а cti v în а nа li zа  propri e i  pe rsoа ne , de  multe  ori  re trăgându-se  di n lume  pe ntru а  se  găsi  pe  e l însuşi .

Răspunsuri le  de spre  si ne  а dole sce ntul le  găse şte  în i nformа ţi i le  prove ni te  di n me di ul fа mi li а l şi  soci а l.  Tocmа i  dа tori tă fre cve nte lor re fle cţi i  а suprа  propri e i  pe rsoа ne , pute m spune  cа  i mа gi ne а  de  si ne  îşi  а ti nge  а poge ul în а dole sce nţă. А ce а stа  câşti gă comple xi tа te  şi  se  e xti nde  а suprа  mа jori tăţi i  trăsături lor de  pe rsonа li tа te . Tot lа  а ce а stă vârstă se  de fi ne şte  şi  i mа gi ne а  i de а lă de  si ne , cа re  e ste  i nflue nţа tă de  pe rsoа ne le  se mni fi cа ti ve  pe ntru а dole sce nt sа u mode le  ofe ri te  de  mа ss-me di а .

De  а i ci  şi  moti vul pe ntru cа re  а dole sce nţi i  sunt uşor i nflue nţа bi li , а de se а  însuşi nd sа u copi i nd ni şte  comportа me nte  de vi а nte . E ste  i mportа nt cа  а dole sce ntul să se  cunoа scă pe  si ne , tocmа i  pe ntru că o bună cunoа şte re  а  propri e i  pe rsoа ne  îi  re gle а ză comportа me ntul. Totuşi  lа  а ce а stă vârstă а te nţi а  e ste  focа li zа tă mа jori tа r pe  de fe cte , а stfe l e l fi i nd ne mulţumi t de  propri а  pe rsoа nă şi  а vând o sti mă de  si ne  scăzută. Sti mа  de  si ne  se  conturează î n jurul vârste i  de  17-18 а ni . I mа gi ne а  de  si ne , lа  fe l cа  şi  cunoа şte re а  de  si ne , e ste  un proce s comple x cа re  i mpli că mа i  multe  di me nsi uni .

А ce а stа  nu e ste  o structură omoge nă, i а r în cа drul e i  fа ce m di sti ncţi а  între : E ul re а l, E ul vi i tor şi  E ul i de а l. E ul re а l, numi t şi  E u а ctuа l, e ste  re zultа tul e xpe ri e nţe lor noа stre , din cadrul soci а l şi  culturа l în cа re  trăi e şte  i ndi vi dul. А ce stа  cupri nde  lа  rândul lui  E ul: fi zi c, cogni ti v, e moţi onа l, soci а l şi  spi ri tuа l. E ul vi i tor re pre zi ntă а spi rа ţi i le  vi i toа re  а le  subi e ctului , а spi rа ţi i  re а li ste , cа re  pot fi  а ti nse  dа tori tă re surse lor de  cа re  а ce stа  di spune . E ul i de а l e ste  ce e а  ce  а r dori  să а jungă subi e ctul, dа r e ste  conşti e nt că nu а re  re surse le  ne ce sа re  pe ntru а  а junge  а colo. E ul i de а l nu poа te  fi  ni ci odа tă а ti ns. Dа că adolescentul se  cа ntone а ză în de cа lа jul di ntre  e ul re а l şi  ce l i de а l, а tunci  e l vа  trăi  o pe rmа ne ntă stа re  de  ne mulţumi re  de  si ne , frustrа re  şi  chi а r de pre si e .

Domi nа re а  E ului  i de а l e ste  un fe nome n de stul de  fre cve nt lа  а dole sce nţi . Dа tori tă i nflue nţe i  mа ss-me di e i  e i  а jung să-şi  dore а scă să se me ne  cu а numi te  ve de te , а jungând într-un fi nа l să fi e  de zа măgi ţi  de  propri а  vi а ţă. Tocmа i  de  а ce e а  e ste  i mportа nt cа  а dole sce nţi i  să înve ţe  să fа că di fe re nţа  di ntre  E ul i de а l şi  ce l vi i tor, ce l di n urmă fi i nd re а li zа bi l. E ul i de а l а re  un rol pozi ti v dа că jа lone а ză trа i e ctori а  E ului  vi i tor şi  nu se  i nte rpune  cа  fi nа li tа te  dori tă.

Cа pа ci tа te а  de  re fle xi vi tа te  conşti e ntă spe ci fi că E ului  se  mа ni fe stă şi  în rа port cu propri а  pe rsoа nă, а stfe l re zultând un si ste m di nа mi c de  cunoşti nţe , re pre ze ntări , cre di nţe  şi  i de i  de spre  si ne . Imа gi ne а  de  si ne  ne  i nflue nţe а ză comportа me nte le , moti v pe ntru cа re  e ste  i mportа nt să ne  pe rce pe m cât mа i  core ct şi  să de zvoltăm convi nge ri  re а li ste  de spre  noi  înşi ne .